Loading
  • 093 459 71 77
  • hyperlinks.trading@gmail.com
  • Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng

Chốt thời hạn điều chỉnh vốn dự án giao thông năm 2022

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng/giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ này quản lý.

Năm 2022, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao 50.327,6 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công, gồm: 4.876,7 tỉ đồng vốn nước ngoài và 45.450,9 tỉ đồng vốn trong nước. Thông qua 7 đợt giao và điều chỉnh kế hoạch, đến nay, Bộ GTVT đã phân bổ chi tiết toàn bộ 50.327,6 tỉ đồng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2022.

Tính đến hết tháng 10.2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân khoảng 30.134 tỉ đồng, đạt 59,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (gồm 2.991/4.877 tỉ đồng vốn ODA, đạt 61,3% và 27.143/45.451 tỉ đồng vốn trong nước, đạt 59,7% kế hoạch).

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý.

Yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng/giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án (nếu có); tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31.10.2022. Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15.11.2022 theo quy định tại Nghị định số 40 ngày 6.4.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

60 lượt xem

Nguồn: Báo lao động